REGULAMIN CATERINGU Zdrowsza Dieta

DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Cateringu Zdrowsza Dieta;
2. Zdrowsza Dieta – jednoosobowa działalność gospodarcza Red Point Górecki Hubert z siedzibą przy ulicy Szkolnej, 09-100 Płońsk, NIP 567-100-
35-02, REGON 130210716;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Zdrowsza Dieta, z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość;
5. Zestaw dietetyczny Zdrowsza Dieta– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
6. Usługi Zdrowsza Dieta– przygotowanie Zestawów dietetycznych Zdrowsza Dieta, ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie
www.Zdrowsza-Dieta.pl;
7. Serwis www.Zdrowsza-Dieta.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.Zdrowsza-Dieta.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi
jej części, przy wykorzystaniu której Zdrowsza Dietaoferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Zdrowsza Dieta.
Właścicielem i administratorem Serwisu www.Zdrowsza-Dieta.pl jest Zdrowsza Dieta.

USŁUGI NA LEKKO
Usługi Zdrowsza Dietaobejmują:
 przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych Zdrowsza Dieta; Każdy Zestaw
Dietetyczny Zdrowsza Dieta zawiera pięć posiłków, w których skład wchodzi: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
 dostawę Zestawów dietetycznych Zdrowsza Dietana adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw NaLekko,
których aktualna lista jest dostępna w Serwisie www.Zdrowsza-Dieta.pl;

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Zdrowsza Dieta
 Klient składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką klient zawiera z Zdrowsza Dieta.
 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu
uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta.
 Klient oświadcza, iż w dniu złożenia zamówienia ma ukończone 18 lat.
 W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien
powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 W celu prawidłowego wykonania usługi, klient zobowiązany jest wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w
szczególności podać imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe
niezbędne do realizacji dostawy) bądź udzielić tych informacji przy składaniu zamówienia drogą telefoniczną.
 Każdorazowo przy zmianie danych osobowych i adresowych klient jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji tych danych w
systemie.
 Dostawy diet odbywają się w godzinach 16:00 – 24:00 wieczorem dnia poprzedzającego dzień konsumpcji diety. Diety
dostarczane są na 7 dni w tygodniu, dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku. Diety na niedziele dostarczane są w
piątek.
 Zdrowsza Dieta zastrzega sobie możliwość zmiany daty oraz godziny dostawy po ówczesnym poinformowaniu klienta.
 Korzystanie z usług Zdrowsza Dieta jest odpłatne, ceny zgodne z cennikami zamieszczonymi na stronie www.Zdrowsza-Dieta.pl
 Istnieje możliwość zapłaty: przelewem , poprzez system płatności PayU lub gotówką. W przypadku płatności gotówką –
wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.
 Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od
złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania wszelkich
modyfikacji jest poinformowanie telefonicznie o zmianach Zdrowsza Dieta do godziny 18.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą.
 W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety klient jest zobligowany do
uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Rękojmia za wady
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad. 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556
– 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby firmy 09-100
Płońsk ul. Szkolna 2, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@Zdrowsza-Dieta.pl .
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe
dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Metody płatności
 1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz
inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
 – przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
 – przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 – gotówką w dniu pierwszej dostawy
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem
przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość sms. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a
następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

Postanowienia końcowe
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej
Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich
ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o
tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomi enie Usługodawcy o braku
akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zdrowsza Dieta przechowuje i chroni dane Klientów z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).

2. Red Point Górecki Hubert z siedzibą przy ulicy Szkolnej 2, 09-100 Płońsk, NIP 567-100-35-02, REGON 130210716 jest administratorem
danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby.

3. Świadczenie usług przez Zdrowsza Dieta obejmuje następujące działania: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją
zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji,
ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.

4. Zdrowsza Dieta przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe, oraz dane zebrane w związku z
odwiedzaniem przez Klienta strony www.Zdrowsza-Dieta.pl .

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa –
brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

6. Dane osobowe będą ̨przetwarzane przez Zdrowsza Dieta w celu:
 wykonania Umowy na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne Zdrowsza Dieta– przez okres na jaki został
zamówiony zestaw;
 zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka Zdrowsza Dieta (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie
wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 marketingu własnych produktów lub usług Zdrowsza Dieta, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu
wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na
podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Zdrowsza Dieta marketingu
bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą ̨dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w
którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom
realizującym dostawy Zestawów dietetycznych Zdrowsza Dieta, podmiotom z którymi Zdrowsza Dieta współpracuje w zakresie
przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji
dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom.

Klientowi przysługuje prawo do żądania:
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
wskazane są w art.15-21 Rozporządzenia RODO.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) lub art.9 ust. 2 lit.a) Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit.e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego.
Prawo do sprzeciwu dot. Marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na Adres Administratora.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym
dostawy Zestawów dietetycznych Zdrowsza Dieta, podmiotom z którymi Zdrowsza Dieta współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym
dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie